ZOMBORI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Zombor közjegyzői székhelyet az 1874» december I7-én kiadott 4164. IME számú rendelettel létesítették. I 895-ben a 3 2.003/1895- IM számú rendelet alapján egy második közjegyzői székhely létesítésére is sor került, amelyet azonban 1900-ban megszüntettek. Zombor közjegyzői székhely 19I9-ben az impériumváltással megszűnt. Ami kor az illetékességet az 5470/ 1941- IM számú rendelettel újraszabályozták, két közjegyzői székhely létesült. Zombor közjegyzői székhely 1875 és I919, majd 1941 és I944 között a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Zombori Járásbíróság területére terjedt ki.
A székhely illetékességi területén élő lakosság száma l880-ban 66 581, 1910-ben 77 568, 1941-ben 8l 06I fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint l880-ban I6 859 magyar, 22 023 szlovén, horvát, szerb, 24 142 német és 3 557 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok szánta 25 993, a szlovén, horvát, szerbeké 16 462, a németeké 26 395, az egyéb nemzetiségűeké 8718 fő volt. 1941-ben a magyar lakosság száma 27 595, a szlovén, horvát, szerb 25 394, a német 27 301, az egyéb nemzetiségűeké 771 főre változott. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Zombor I. székhelyen 1903-ban a közjegyzői okiratok száma 979, a végintézkedéseké 45, a tanúsítványoké 98O, a letéteké 1. a hagyatékoké 347, a bírói megbízásoké 59, a fordításoké 1 és a magánbeadványoké II6 volt. 1915-ben II3 névaláírás-hitelesítés, 514 hagyaték, 418 másolathitelesítés. 60 óvás, 3 bírói megbízás és 142 magánbeadvány született. 1942-ben I66 közjegyzői okirat, 19 végintézkedés, 2873 tanúsítvány, 323 hagyaték, 1158 fordítás és 4820 magánbeadvány keletkezett. Zombor 2. székhelyen 1942-ben a közjegyzői okiratok száma I30, a végintézkedéseké 46, a tanúsítványoké 3 833, a letéteké 2, a hagyatékoké 311, a fordításoké 1266 és a magánbeadványoké 64 volt.1 A személyi adatokat tekintve Zombor 1. székhelyre I 875-ben dr. Alföldy Gedeont nevezték ki, aki 1892-ben székhelyet cserélt Koczkár Zsigmond hódsági közjegyzővel. Koczkár Zsigmond 1892-től az első világháborút követő impériumváltásig látta el zombori közjegyzői szolgálatát. 1941-ben az illetékes katonai parancsnokság ideiglenes megbízással dr. Ugray (Hoffmann) Jánost nevezte ki zombori közjegyzőnek, akinek a megbízását az igazságügyi miniszter megerősítette, és aki az I944-es impériumváltásig látta el közjegyzői szolgálatát. Zombor 2. székhelyre I895-ben Drescher Edét nevezték ki, és amikor 1900-ban elhunyt, a székhelyet megszüntették. 1941-ben az illetékes katonai hatóság ideiglenes megbízással dr. Tóth Józsefet nevezte ki, és miután a kinevezését az igazságügyi miniszter megerősítette, 1944-ig, az újabb impériumváltásig látta el Zombor-ban a közjegyzői szolgálatot.