PALÁNKAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Palánka közjegyzői székhelyet az 1874- december I7-én kiadott 4164. IME számú rendelettel létesítették. I9I9-ben az impériumváltással a székhely megszűnt. Illetékességét 1941-ben az 5470/194K igazságügyi miniszteri rendelettel újraszabályozták. Palánka közjegyzői székhely 1875 és 1919, majd 1941 és 1944 között a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Palánkai Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma l880-ban 34 968, 1910-ben 42 037,1941 -ben 43 I 57 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint l880-ban 1107 magyar, 11 232 szlovén, horvát, szerb, 19 123 német és 3 506 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 3 695. a szlovén, horvát, szerbeké 1157, a németeké 22 443, az egyéb nemzetiségűeke 4321 fő volt. I94I-ben a magyar lakosság száma 3314, a szlovén, horvát, szerb 13 337, a német 22 174, az egvéb nemzetiségűeké 3 832 főre változott.  Az ügyforgalmi adatokat tekintve Palánka székhelyen 1903-ban a közjegyzői okiratok száma 245, a végintézkedéseké 6, a tanúsítványoké 396, a letéteké 1, a hagyatékoké 201, a bírói megbízásoké 3, a fordításoké 72 és a magánbeadványoké 152 volt. 1915-ben 55 névaláírás-hitelesítés, 291 hagyaték, 132 másolathitelesítés, 11 óvás, 1 bírói megbízás, 4 letét, 8 fordítás és 62 magánbeadvány született. 1942-ben 75 közjegyzői okirat, 7 végintézkedés, 1403 tanúsítvány, 272 hagyaték, 500 fordítás és 37 magánbeadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Palánka székhelyre 1875-ben Dulovics Ernőt nevezték ki, aki 1878-ban lemondott állásáról. Helyére l88l-bcn Szlávi János kapott kinevezést, őt 1890-ben áthelyezték Újvidékre. 1890-ben dr. Jedlicska Bélát nevezték ki, akit 1903-ban Szegedre helyeztek. Az 1904-ben kinevezett dr. Reviczky Jenő az első világháborút követő impériumváltásig látta cl Palánkén a közjegyzői szolgálatot. 1941-ben az illetékes katonai parancsnokság ideiglenes megbízással óbccsei közjegyzőnek dr. Zavisits Milorádot nevezte ki, de e megbízását az igazságügyi miniszter nem erősítette meg. 1942-ben a miniszter dr. Batta Pétert nevezte ki, aki közjegyzői szolgálatát az 1944. évi impériumváltásig látta el.