Belső viták

A kamara élete és eseményei


A kamara történetének legnagyobb belső vitája egy közjegyző  elleni panasszal indult. Szűts György sellyei körjegyző  feljelentésére fegyelmi eljárás indult Blum Béla  pécsi királyi közjegyző ellen. A kamara felhívása ellenére  Blum a megküldött panaszra „véleményes jelentést” nem  írt, sőt annak teljesítését megtagadta. A kamarához írt  válaszában „a kamara és annak elnöke ellen ismételten oly  hangon és kifejezésekben nyilatkozott, melyet a kamara  tekintélyének kockáztatása nélkül nem tűrhet.”  Bánff ay Simon és a kamara feljelentéseit az igazságügyminiszter  elutasította. A kamarai közgyűlésen Blum Béla  az ügyrend módosítását javasolta, oly módon, hogy a közjegyző  ellen tett olyan panaszokat, amelyeknek elbírálása  a közjegyzői fegyelmi bíróság hatáskörébe tartozik,  a kamara hatáskör hiányában utasítsa el, vagyis ne foglalkozzon  vele. A közgyűlés ezt a határozati javaslatot nem fogadta el. Ugyanakkor  a közgyűlés utasította az ügyrend kidolgozására megalakított bizottságot, hogy a  panaszok elbírálására vonatkozó részletes eljárási szabályzatát dolgozza ki.  A közgyűlés végül nem fogadta el a Blum Béla által kidolgozott ügyrendet, mivel  a véleményezésre felkért közjegyzők álláspontja szerint „téves jogértelmezést” tartalmazott,  ezért az új ügyrendi javaslat kidolgozására egy ügyrendi bizottságot  alapított, amelynek tagjai Plihál Ferenc, Ziegler Kálmán és Blum Béla lettek. Blum  azonban a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítését is megtagadta, arra hivatkozással,  hogy a kamarai közgyűlésről felvett jegyzőkönyv nem adja vissza valósághűen az ott  elhangzott felszólalásokat. Mivel a sellyei körjegyző által tett panasz a közjegyzői  magánmegbízások kategóriájába tartozott, így annak elbírálására a megbízást adó  hatóságnak volt jogköre. Blum szerint a jegyzőkönyv továbbá nem tartalmazta  álláspontjának részletes indokolását sem. A kamara alelnökéhez írt beadványában  kérte, hogy észrevételeinek el nem fogadása esetén az iratokat terjessze fel az  Igazságügyi Minisztériumhoz. A kamara elnökségi ülése ezért úgy döntött, hogy  a jegyzőkönyvet a közgyűlésen részt vett összes kamarai taggal aláíratja. Ezt követően  pedig az iratokat felterjesztette a minisztériumba. A megindult fegyelmi  eljárásban a Pécsi Királyi Törvényszék fegyelmi bírósága a Blum elleni feljelentést  elutasította. Az ítélet ellen a Pécsi Királyi Ügyészség, Szűts Károly körjegyző és más  indokolás végett Blum Béla is fellebbezéssel élt. A kamara közgyűlése pedig elfogadta  az ügyrendi bizottság által kidolgozott ügyrendi javaslatot.