Dr. Mike Imre

Dr. Mike Imre


alsó- és felsőmesteri DR. MIKE IMRE (1869–1957) kir. közjegyző Nagyatádon (1907–1949)

1869. november 4-én született Hódmezővásárhelyen, Mike Ferenc és Palásthy Julianna gyermekeként. A középiskolát Hódmezővásárhelyen és Szegeden végezte, majd jogi tanulmányait 1887-től a Budapesti Tudományegyetemen folytatta. 1893. július 1-jén szerezte meg diplomáját Budapesten. Katonai önkéntesi évét a 16. huszárezredben szolgálta le. A szükséges joggyakorlat kitöltése után,
1896-ban bírói oklevelet szerzett. Először a budapesti IV., V., VI. kerületi járásbíróságon dolgozott, majd a büntető és polgári törvényszéken, végül az ítélőtáblán teljesített szolgálatot. Harrach Erzsébettel kötött házasságából egyetlen fi a született, aki törzszászlósként szolgált a világháborúban és egy, a harctéren szerzett betegség következtében elhunyt. Az igazságügyi miniszter 1907. január 27-én kinevezte közjegyzőnek Nagyatádra. Irodája a Széchenyi tér 2. szám alatt működött. A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara választmányi és a Közjegyzők és Közjegyzőjelöltek Nyugdíjintézete döntőbizottságának tagja. 1914-ben „Pótolható-e az Ö. B. iránti kérvény az örökösök között a 3 hónapi határidő eltelte után létesült, az elsőbírósági elutasító végzés ellen beadott felfolyamodáshoz csatolt „Egyezséggel”?” címmel jelent meg cikke a Királyi Közjegyzők Közlönyében. Nagyatádon elnöke volt az adófelszólamlási
bizottságnak, tagja a község képviselőtestületének és Somogy vármegye törvényhatósági bizottságának. A kormányzó 1939-ben a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormány-főtanácsosi címet adományozta részére. Állami szolgálatba nem vették át, közjegyzői működése 1950. január 10-én megszűnt. Az általa építtetett és irodájának is helyt adó házából kilakoltatták, és élete utolsó éveit szegénységben kellett eltöltenie. 1957. augusztus 30-án hunyt el Nagyatádon, a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Galéria