Nagy Ernő

kir. közjegyző Szigetváron


kir. közjegyző Szigetváron (1875–1908)

A Nagy család eredendően Zemplén megyéből származik, az ősök között több református lelkipásztort is található. A család egyik tagja
1669. november 26-án kapott nemességet, amit Zemplén vármegye közgyűlése 1670. április 12-én hirdetett ki. A felmenők az
1700-as években települtek át Somogy vármegyébe, ahol nemességüket 1844. február 1-jén igazolták, és a „nagyrévi” előnév használatára kaptak jogosultságot. Nagy Ernő 1850. február 21-én született Nagybajomban, Nagy Imre csurgói ügyvéd és Korenika Julianna gyermekeként. Szülei korai halála után nagyszülei nevelték. Középiskolai diákéveit a csurgói református kollégiumban töltötte, jogi tanulmányait a Pápai Jogakadémián végezte. Az ügyvédi vizsga letétele után, az 1870-es években saját ügyvédi irodát nyitott Kaposváron. 1874. június 4-én házasságot kötött felsőgellérti Vörös Juliannával, akitől nyolc gyermeke született: Ernő, Ottó, Juliska, Margit, Irma, Imre, Árpád és Jolán. 1875-ben a polgári közjegyzőség megalakításakor az igazságügyi miniszter Szigetvárra nevezte ki királyi közjegyzőnek. Irodáját ténylegesen augusztus 1-jén nyitotta meg. A szigetvári közjegyző illetékességi területe ebben az időben szinte egész Dél-Somogyra kiterjedt, idetartozott ekkor még a nagyatádi, csurgói és barcsi kerületek nagyobbik része is. Nagy Ernő a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagja, akit 1904-ben választmányi tagnak is megválasztottak. Az 1906. szeptember 8-án tartott rendes kamarai közgyűlésen – tekintettel arra, hogy a kamara elnökének, dr. Baranyai Bélának az elméje elborult – Nagy Ernőt felhatalmazták és megbízták az elnöki teendők elvégzésére is. Rövid idő alatt komoly tekintélyt vívott ki magának Szigetvár városában. Mivel a délsomogyi református lelkészek nagy részével rokonságban állt, így kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezett a vármegyében. A közéletben is jelentős szerepet töltött be, Somogy vármegye törvényhatósági bizottsága tagjának is megválasztották. Jó barátságot ápolt
Olay Lajossal, a szigetvári körzet országgyűlési képviselőjével, a későbbi hatvani közjegyzővel is. A közjegyzői iroda magas jövedelme nemcsak a Nagy család tagjainak megélhetését biztosította, hanem Nagy Ernő közjegyző a csurgói gimnázium tanári testülete javaslatára több szegény vagy árvaságra jutott diák teljes neveltetési költségét magára vállalta. 1908. január 25-én, ötvennyolc éves korában tüdőgyulladásban hunyt el Szigetváron. A helyi Kanizsa úti temetőben helyezték örök nyugalomra a Nagy–Batta család közös sírboltjában.

Galéria